Consulta pública normativa


Formulari de contacte

Consulta pública taxa drets examen


Consulta pública taxa expedició documents


Consulta pública taxa fems


Consulta pública taxa ovp taules i cadires


Consulta pública preu públic còpies e impressions


Consulta pública preu públic piscina


Consulta pública IBI


Consulta pública IVTM


CONSULTA PÚBLICA REGLAMENT PARTICIPACIÓ CIUTADANA


Ordenança reguladora de l'estètica exterior dels establiments comercials...


Serveis en benefici de la comunitat


Consulta pública IBI


Consulta pública taxa llicències urbanístiques


Consulta pública taxa recollida fems


Consulta Pública ordenança reguladora de la convivència ciutadana -- Nou!


Consulta Pública esborrany ordenança reguladora de la convivència ciutadana -- Nou!


Consulta pública taxa realització d'activitats administratives de control, supervisió i verificació de llicències, comunicacions prèvies i declaracions responsables amb motiu de l'obertura d'establiments - Nou!


Consulta pública taxa per aprofitaments especials mitjançant parades de mercats, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions, indústries del carrer i ambulants, filmacions, gravacions, fotografia i altres activitats similars a terrenys d’ús públic local.-Nou!


CONSULTA PUBLICA REGLAMENT HONORS I DISTINCIONS -NOU!


Consulta pública taxa escola de música- NOU!!


2020 Consulta previa OF PP escoletes NOU !!


Consulta pública Reglament de règim intern de les escoletes municipals NOU!!


Obertura de termini de cosulta pública en el marc del procediment d'aprovació de modificació del reglament de règim intern de les escoletes municipals del terme municipal de Santanyí


Obertura d'audiència pública en el marc del procediment d'aprovació de modificació del reglament de règim intern de les Escoletes Municipals del terme de Santanyí


2022 CONSULTA PUBLICA MODIFICACION OF.I.02 IIVTNU


Consulta pública prèvia sobre la necessitat o conveniencia de l`aprovació d`un reglament del Consell Municipal de dones


2022-Consulta publica Reglament honors i distincions -NOU !!


Consulta pública de la modificació del reglament municipal de normalització lingüística


2022 Consulta prèvia Ordenança procediment sancionador