Reglaments i Ordenances no fiscals

Ordenança Municipal venda ambulant


Obres menors


Normes reguladores d`ocupació de via pública i publicitat


Ordenança activitats recreatives i musicals complementàries


Ordenança de la tinença d'animals potencialment perillosos


Ordenança Municipal de neteja, deixalles i residus sòlids urbans


Ordenança Municipal de Policía i Bon Govern


Ordenança Municipal sobre renous produïts per vehicles de motor


Ordenança SAD definitva


Reglament d'Honors i Distincions


Ordenança Municipal de la ràdio de Santanyí


Ordenança Municipal reguladora de la gestió dels residus de la construcció i demolició


Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Santanyí


Reglament del cementeri Municipal de Santanyí


Ordenança Municipal de creació de fitxers de dades de caràcter personal


Ordenança Municipal d’ús i aprofitament de les platges i punts de bany del municipi de Santanyí


Ordenança general de circulació


Ordenanza sobre el uso de la red de alcantarillado sanitario


Ordenança municipal reguladora de l'estètica dels establiments comercials i oferta turística bàsica i de l'ús de terrasses i zones privades amb activitat empresarial visibles des de la via pública al nucli urbà de Cala d'Or


ORDENANÇA REGULADORA DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA


Aprovació definitva de modificació del Reglament de règim intern de les escoletes municipals d`educació infantil


Reglament regulador de la carrera professional horitzontal dels empleats públics de l´Ajuntament de Santanyí. Tràmit de Consulta Pública


Ordenança municipal reguladora de les contraprestacions econòmiques per la prestació del servei públic de proveïment domiciliari d’aigua dels abonats de l’entitat Agua de Consolacion, SL a les zones de s’Alqueria Blanca, Portopetro, Cala Mondragó,.... Publicació web 03/09/2021


Es publica l’esborrany de l´Ordenança municipal reguladora de les contraprestacions econòmiques per la prestació del servei públic de proveïment domiciliari d´aigua dels abonats de l´entitat «Aguas de Consolación, SL» .....Publicació a la web 24/11/2021


Acord regulador de la jornada laboral del personal de l'Ajuntament


Reglament regulador de la carrera professional


Reglament regulador de la Mesa General de Negociació


Reglament Municipal de Normalització Lingüística BOCAIB


Reglament de participació ciutadana del municipi de Santanyi