Informació sobre convenis

Conveni amb Amadip.esment Fundació. Aprovat en Junta de Govern de 25 de novembre de 2016


Conveni amb Coordinadora Balear de Persones amb discapacitat .Aprovat en Junta de Govern de 25 de novembre de 2016


Conveni amb Associació de persones amb lesió medul•lar i altres discapacitats físiques (ASPAYM Balears). Aprovat en junta de Govern Local 29 Juliol 2016


Conveni amb el Consell de Mallorca per a la instal•lació per a la instal•lació d'un parc de bombers en Santanyí. Aprovat en sessió plenària 15 de abril de 2016


Conveni amb l'Organisme Autònom de la Prefectura Central de Tràfic pel qual es formalitza la seva adhesió al conveni especifico en matèria de seguretat vial. Aprovat en sessió plenària 16 de febrer de 2015


Conveni amb l`Institut Balear de l`Habitatge per a la cessió de l`ús temporal como a aparcament públic del solar propietat d`aquest Institut al carrer Na Ravandella. Aprovat en junta de Govern Local 15 gener 2014


Conveni amb l´Agència Balear de l´Aigua i de la Qualitat Ambiental per a la construcción i gestió del sistema de sanejament i depuració en s´Alqueria Blanca. Aprovat en sessio plenaria 15 octubre 2014


Conveni amb el Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització projecte de “Carril bici des de Calonge al camp de futbol de Cala d`Or”. Aprovat en junta de Govern Local 16 abril 2014


Conveni amb el Consell de Mallorca per implantar un registre únic d`entrada de documents Aprovat en sessió plenària 12 de agost de 2014


Conveni amb l´Agència Balear de l´Aigua i de la Qualitat Ambiental per a la construcción i gestió del sistema de sanejament i depuració en s´Alqueria Blanca. Aprovat en sessio plenaria 15 octubre 2014


Conveni amb el Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l`Oferta de l`Illa de Mallorca, per al projecte “Renovación del pavimento de la calle S`Espalmador de Cala d`Or”. Aprovat en junta de Govern Local 12 desembre 2014


Conveni amb Repsol Butano S.A per al foment de l'ús del autogas(GLP Automoció) com a carburant en els vehicles del municipi . Aprovat en junta de Govern Local 22 març 2013


Conveni amb l`Ajuntament de Palma per a la targeta ciutadana. Aprovat en junta de Govern Local 15 novembre 2013


Conveni amb l´Agència Tributària gestió d`expedients sancionadors trànsit i seguretat viària. Aprovat en sessió plenària 13 juny 2012


Conveni amb l`Agència Balear de l`Aigua i de la qualitat ambiental, per a la construcciò i gestió del sistema de sanejament i depuració en alta de Cala Ferrera Aprovat en sessió plenària 11 de agost 2011


Conveni amb les Parròquies de Sant Josep, de S`Alqueria Blanca, i Sant Miquel Arcàngel, de Calonge. Aprovat en sessió plenària 12 agost 2010


Conveni amb Direcció general de trànsit del Ministeri de l'Interior sobre accés als vehicles i persones de l'Organisme Autònom Prefectura Central de Tràfic. Aprovat en junta de Govern Local 24 abril 2008


Conveni amb l`Ajuntament de Palma per a l`Acollida de cans al Centre Sanitari Municipal. Aprovat en sessió plenària 16 agost 2007


Conveni amb el reial club Nàutic Portopetro per al foment de l`activitat esportiva. Aprovat en sessió plenària 30 de juny 2005


Conveni amb la Conselleria d`Obres Publiques ... per oficina d`informació turística a Portopetro. Aprovat en junta de Govern Local 6 octubre 2005


Conveni amb la administración general del estado y la comunidad de Illes Balears para la colaboración en la progresiva implantación de un sistema intercomunicado de registros Aprovat en junta de Govern Local 15 desembre 2005


Conveni relacionat amb el servei de recollida i transport d`animals domèstics abandonats, i davant la necessitat d´ampliar el serveis que ofereix la Fundació Natura Parc.


Conveni d`adhesió a la xarxa digital de comunicacions mòbils en grup tancat d`usuaris.


Conveni amb la comunitat Autònoma de les Illes Balears en materia de reclamacions de consum.


Conveni amb Dacesma amb l´objecte “Atendre a persones amb dany cerebral sbrevingut”.Aprovat en Junta de Govern de 25 de novembre de 2016


Conveni amb Intress per la utilització d´espai per als serveis d´orientació e inserció laboral.Aprovat en Junta de Govern de 25 de novembre de 2016


Conveni amb la Fundació Deixalles per la utilització d´un espai per al sesenvolupament d´un projecte orientació laboral.Aprovat en Junta de Govern de 25 de novembre de 2016


Conveni amb l´Institut Mallorquí d´afers socials per a la concessio d´ajudes econòmiques.Aprovat en Junta de Govern de 31 de març 2017


Conveni amb l´Institut Mallorquí d´afers socials per a dur a termne un projecte psicosocial i d´intervenció en infancia i família en situación de risc.Aprovat en Junta de Govern de 31 de març 2017


Conveni amb l`Associació Estel de Llevant per a la inserció laboral de persones amb discapacitat.Aprovat en Junta de Govern de 21 de abril de 2017


Conveni amb l´IMAS per al finaçament del projecte de suport psicosocial i d’intervenció en infància i família, i per ajudes a famílies amb menors en situació de risc social i a persones en situació de greu i urgent necessitat pel període 2018/2019. Aprovat en Junta de Govern de 26/04/2017


Conveni de pagament de la finca registral 30466 del carrer Juan Sebastían Elcano núm 45 de la Cala Figuera. Aprovat en sessió plenària de 5 de abril de 2017


Conveni de pagament de la finca registral 30464 del Carrer Juan Sebastián Elcano núm 53 DE Cala Figuera. Aprovat en sessió plenària de 5 de abril de 2017


Conveni amb Conselleria de Serveis Socials i Cooperació per a la reserva i l`ocupació de places per a gent gran en situació de dependència. Aprovat en Junta de Govern 12 de maig de 2017


Conveni amb l´IMAS per al finaçament dels serveis socials comunitaris bàsics per a l’any 2017. Aprovat en Junta de Govern de 29 de juny 2017


Conveni en matèria d’interoperabilitat telemàtica entre les administracions públiques de l’àmbit territorial de les Illes Balears. Aprovat en sessió plenària de 11 de agost de 2017


Conveni amb el Consell de Mallorca per a la instal•lació i/o adequació d’hidrants per a emergències. Aprovat en sessió plenària de 16 de octubre de 2017


Conveni amb l’Agència Balear de l’ABAQUA per a la construcció i gestió del sistema de sanejament i depuració de es Llombards. Aprovat en sessió plenària de 16 de octubre de 2017


Conveni amb el Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de l’illa de Mallorca i l’Ajuntament de Santanyí. Aprovat en Junta de Govern 29 de novembre de 2017


Conveni amb Multimèdia de les Illes Balears SA per a implantar estacions de telecomunicacions en el terme municipal. Aprovat en Junta de Govern 21 de decembre de 2017


Conveni amb el Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears pel qual es cedeix l’us de dos solars al Consorci per construir un centre de día i per formar part de la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència. Aprovat en sessió plenària de 15 de febrer de 2018


Conveni amb l´IMAS per al finaçament del projecte de suport psicosocial i de intervenció en infància i familia, i... (2018/2019). Aprovat en Junta de Govern de 26 de abril 2018


Conveni amb l´IMAS per al finaçament dels serveis socials comunitaris bàsics per l’any 2018. Aprovat en Junta de Govern de 1 de juny 2018


Conveni amb la Conselleria d’Educació i Universitat en matèria de persones adultes per al curso escolar 2018/2019. Aprovat en Junta de Govern de 22 de juny 2018


Conveni amb la FELIB i ENDESA per evitar el tall de subministrament elèctric a les famílies amb menys recursos. Aprovat en Junta de Govern de 5 de juliol de 2018


Conveni amb el Consell de Mallorca per dur a terme actuacions relatives al pacte de batles i batlesses de Mallorca.Aprovat en sessió plenària de 21 de novembre de 2018


Conveni amb OAIB pr us del registre de bens patrimonials regidors